In?rske siete Nitra

Inžinierske siete

Projektová činnosť, poradenstvo

Stavebná činnosť

ÚVODPREČO MYSTAVBASLUŽBYCERTIFIKÁTYREFERENCIEKONTAKT
  • Inžinierske siete
  • Automatická tlaková stanica
  • Inžinierske stavby
  • Plyn, výkopové práce
  • Vodovod
  • Vodovod
  • Prípojka - inžinierke siete
  • Inžinierske siete, infraštruktúra
Inžinierske siete Automatická tlaková stanica Inžinierske stavby Plyn, výkopové práce Vodovod Vodovod Prípojka - inžinierke siete Inžinierske siete, infraštruktúra
  Spoločnosť INFRA – STAV spol. s r.o., bola založená ako stavebno-montážna spoločnosť so zameraním na výstavbu inžinierskych sietí a komplexné vyhotovenie stavebných a technologických zákaziek od prípravy stavby a zabezpečenia projektovej dokumentácie cez inžiniersku činnosť, inžinierske siete, realizáciu stavebno-technických prác.  
             
  Inžinierska činnosť   Stavebná činnosť   Projetová činnosť a poradenstvo  
 

Inžinierska činnosť

 

Stavebná činnosť

 

Projektová činnosť, poradenstvo

 
  Príprava stavieb od začiatku Vášho zámeru až po dosiahnutie spoločného cieľa k Vašej spokojnosti.

- Územné rozhodnutia
- Stavebné povolenia
- Kolaudačné rozhodnutia
- Geometrické plány a iné
- Príprava stavebného územia
  Realizácie inžinierskych a líniových stavieb hlavnej
a pridruženej stavebnej výroby.

- Inžinierske siete
- Infraštruktúra IBV a HBV
- STL a NTL plynovody, Vodovody
- Kanalizácie, Komunikácie
- Elektrické rozvody NN a VO a iné
  Vypracovanie kompletných projektových dokumen-tácií a koordinácia jednotlivých stavebných objektov.

-
PD k územnému konaniu

- PD k stavebnému konaniu
- Urbanistické štúdie
- Technické poradenstvo
- Autorský dozor
 
             
 

Zabezpečujeme komplexné služby inžinierskych činností, stavebných povolení, inžinierskych stavieb, líniových stavieb, inžinierskych sietí, infraštruktúry IBV a HBV, projektových služieb, technologických stavieb a podobne. V rámci činnosti zabezpečujeme stály servis pre zmluvných partnerov po dobu záruky a taktiež aj pozáručný servis.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí zhodnotenie vašej ornej pôdy na stavebné pozemky v priebehu 20 mesiacov. Vypracujeme Vám parceláciu spojenú s urbanistickou štúdiou a prostredníctvom našich projektantov zhotovíme projektové dokumentácie na všetky stavebné objekty inžinierskych sietí ako plynovod, vodovod, kanalizácia splašková, kanalizácia dažďová, el. sieť nízkeho napätia a VN, verejné osvetlenie, optické internetové rozvody, komunikácie a chodníky, trafostanice, automatické tlakové stanice na vodu, čističky odpadových vôd, prečerpávacie stanice kanalizácií a iné stavebné objekty a prevádzkové súbory celkovej infraštruktúry vašej záujmovej oblasti. Zabezpečíme výškopisné a polohopisné geodetické zamerania, ktorých výsledkom je vami odsúhlasený geometrický plán. Projektové dokumentácie samozrejme konzultujeme a vyhotovujeme v spolupráci jednotlivými správcami jestvujúcich inžinierskych sietí. Ako výsledok našej projektovej a inžinierskej činnosti Vám zabezpečíme územné rozhodnutie a stavebné povolenia v čo najkratšom čase. Realizácia inžinierskych sietí je silnou stránkou našej spoločnosti. Všetky spomínané stavebné objekty inžinierskych sietí Vám zrealizujeme s našimi dlhoročnými skúsenosťami presne podľa Vašich predstáv. Vaša spolupráca s našou spoločnosťou Vám prinesie okrem zhodnotenia Vašich pozemkov, projektovej činnosti, inžinierskej činnosti a stavebnej činnosti aj kolaudačné rozhodnutia inžinierskych sietí, bezplatné poradenstvo a silného partnera pre realizáciu vašich zámerov.

 
INFRA - STAV spol. s r.o.
Šúdolská 31, 949 11 Nitra
IČO:46 108 106
IČ DPH:SK2023231342
Mobil: +421 905 965 827
E-mail: info@infra-stav.sk
© INFRA-STAV spol. s r.o.. Všetky práva vyhradenéWebdesign, webhosting Weblife. Uverejnenie akejkoľvek časti stránky len so súhlasom.